Preek over 2 Korintiërs 1:22b

2004-05-30 v.m.

Ds. A. van der Dussen

Gods aanbetaling

Liturgie:

♪ Psalm 95: 3
♪ Gezang 334: 1, 3, 4
♪ Gezang 242: 11, 2, 3, 7
♪ Psalm 99: 8

1. Het goede nieuws van Pinksteren

God is dichterbij en actiever dan wij denken. Dat is het goede nieuws van Pinksteren, dat ik vanmorgen onder uw aandacht breng naar aanleiding van Paulus' uitspraak in II Korinthiërs 1: 22:God heeft de Geest tot onderpand in onze harten gegeven (vertaling NBG) God heeft de Geest bij wijze van voorschot in ons hart gelegd (vertaling GNB)Hier wordt het beeld gebruikt van een aanbetaling: bij een grote aanschaf betaal je niet het hele bedrag in één keer, maar begin je met, zeg maar 100 euro. Dan verplicht je je naderhand de rest te betalen. "Zo," zegt Paulus, "is de Geest Gods aanbetaling aan ons. Er volgt nog meer, nog veel meer. Er staat ons een nieuwe schepping te wachten, die vol is van Gods liefde en activiteit. We gaan een wereld tegemoet waarin God overweldigend aanwezig is. Daarvan krijgen we nu al iets in handen, een eerste aanbetaling. Dat is de Geest!"

2. Het begin van de nieuwe schepping

Gods liefdevolle, actieve aanwezigheid: wat kun je daarnaar verlangen. De wereld waarin wij leven is vaak zo arm aan God, doordat zij vervreemd is van God. Deze wereld van terrorisme, van Auschwitz, van verkrachtingen, van egoïsme, van kille onpersoonlijkheid – wat leven wij ver van God vandaan. Het evangelie is er duidelijk over: Deze wereld moet verdwijnen. God zegt er 'nee' tegen. Er moet iets heel nieuws komen. Daar heeft God zijn hart op gezet, en Hij wil ons erin meekrijgen – zie de preek van enkele weken geleden over 'het huis van de toekomst'. Het bijzondere van het evangelie van Pasen en Pinksteren is nu, dat het ons oproept om Christus' wil te geloven dat iets van dat nieuwe er al is.Pasen: de opstanding uit de doden is al begonnen! Pinksteren: God doet nu al een aanbetaling; in zijn Geest is Hij liefdevol en actief aanwezig – veel meer dan wij denken!Zegel Daarom is het maar de helft van de waarheid, dat wij leven in een wereld die vervreemd is van God. Midden in deze wereld ligt het geopende graf van Christus. En midden in deze wereld is de Geest van God uitgegoten. Ieder die bij Christus hoort, en als teken daarvan de doop ontvangen heeft, in diens hart woont en werkt verborgen maar heel reëel de Geest van God. Paulus zinspeelt daarop met het woord 'zegel' in II Korinthiërs 1: 22a:God heeft zijn zegel op ons gedrukt (vertaling NBG) Hij heeft zijn eigendomsmerk op ons gezet (vertaling GNB)Vgl. ook Efeziërs 4: 30:Bedroeft de Heilige Geest van God niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing (vertaling NBG) Doe Gods heilige Geest geen verdriet; met zijn stempel bent u gemerkt voor de dag van de bevrijding. (vertaling GNB)Als je bij Christus hoort ben je Gods persoonlijke eigendom. Daar hoort bij dat je zijn Geest ontvangt. Daarom: God is dichterbij en actiever dan wij denken.

3. De Geest ruimte geven

Nu gaat het erom dat wij de Geest de ruimte geven. In Efeziërs 4: 25 - 32 duidt Paulus dat heel concreet aan. Het gaat erom dat je nu al leeft als mensen van de nieuwe schepping.- Geen leugen meer - Geen woedeaanvallen meer - Geen diefstal en hebzucht meer - Geen grove praat en gevloek meer - Geen kwaadaardigheid meer - Maar: Wees goed en hartelijk voor elkaar en vergeef elkaar, zoals God u heeft vergeven in Christus.Maak daar niet van: "Zo zou het eigenlijk moeten, maar…" Maak daar niet een ideaal van, dat ver weg ligt van de werkelijkheid. Dit heeft te maken met de eerste aanbetaling van de nieuwe schepping. De Geest is over ons uitgegoten. En als we doorleven in oude stijl, doen we Hem verdriet, negeren we Gods actieve aanwezigheid.

4. Samenvatting

Jezus Christus is niet zomaar iemand. Hij is de nieuwe mens. Hij is de eerste opgestane. Hij stelt het 'huis van de toekomst' open. Ieder die bij Hem hoort ontvangt de Geest van God. God, die straks zo overweldigend aanwezig zal zijn, raakt ons nu al aan. Hij is dichterbij en actiever dan we denken. Geloof het, en sta er voor open, en maak er ruimte voor.

Amen

N.B. Indien U een preek anders dan voor uzelf wilt gebruiken, stelt ds. van der Dussen een e-mailbericht aan hem op prijs. Wil hem ook vermelden als bron van de preek.