Preek over Geloofsbelijdenis 7

2002-03-17 n.m.

Ds. M. de Jong

Jezus, die komt om te oordelen

Liturgie:

♪ Psalm 81: 1
♪ Psalm 96: 1, 5, 7
♪ Psalm 80
♪ Gezang 280
♪ Gezang 461: 1, 7

Geliefden in onze Here Jezus Christus,Het laatste wat we (van het werk) van de Here Jezus belijden is zijn komst om te oordelen de levenden en de doden. Zijn komst krijgt in kerken en gemeenten niet overal evenveel aandacht. Voor "Maranatha-gemeenten" staat de komst min of meer centraal. Er gaat geen samenkomst voorbij of er wordt op de een of andere manier over gesproken. In anderen kerken ligt de nadruk meer op de kruisiging dan op Jezus´ komst. Maar als het gaat om het oordeel dan is er in de breedte een grote terughoudendheid. We hebben het in de kerken liever over verlossing dan over oordeel. We preken liever over het heil dan over de hel. Hel en verdoemenis behoren tot het verleden. De donderpreken zijn in de meeste kerken afgeschaft. Weg met alle bangmakerij.We belijden Jezus´ komst om te oordelen, maar hebben het er liever niet over. We weten er niet goed raad mee. We zijn verlegen met het oordeel. Veel gelovigen zien tegen dat oordeel op. Ze zijn er soms zelfs bang voor. In de verte horen ze het geween en tandengeknars. Ze zien hoe de bokken van de schapen worden gescheiden. En het benauwt ze. Nee, met hel en verdoemenis moet je niet meer aankomen.En Jezus die komt om te oordelen? Wat doen we met die belijdenis? Willen we dat echt nog gezegd hebben. Geloven we dat nog?Jezus zelf spreekt van oordeel. Iemand schrijft: "Jezus spreekt over zichzelf en het koninkrijk bij voorkeur in termen van gericht". Het is een uitspraak die tot nadenken stemt. Er zit ook veel in als je de verkondiging van Jezus naleest. Ik noem slechts een paar voorbeelden. Ik begin met het feit dat Jezus zichzelf de Zoon des Mensen noemt. Ook Johannes de Doper, spreekt van oordeel als hij het over Jezus heeft. De bijl ligt aan de wortel van de boom, zo leert hij. Verder spreken veel gelijkenissen van oordeel. Ik denk aan de gelijkenis van de wijze en dwaze meisjes. Ook die van de genodigden voor de maaltijd is veelzeggend. De boodschap van de apostelen in de brieven blijft niet achter. Het vuur van het oordeel gaat over al onze werken (goud of stro). Ziet toe dat jullie Hem, die spreekt, niet afwijst (Hebr. 12:25). De elementen zullen als door vuur vergaan (1Petr.). We komen met andere woorden niet om het oordeel van Jezus heen. Toch gaat het mij te ver om te zeggen dat Jezus bij voorkeur in termen van gericht spreekt. Het evangelie naar Mattheüs begint (!) met "zalig zij", en eindigt (!) met "wee u..." Maar dat neemt niet weg dat het wel degelijk onderdeel is van Jezus prediking.Die komen zal. Het laatste oordeel preken is iets anders dan hel en verdoemenis aanzeggen. Dat ontdek je alleen al aan het komen van Jezus. De toekomst van mens en wereld ziet er goed uit. Want hun toekomst is dat Jezus (en Zijn koningschap) naar hen toekomt. Het "komen" van Jezus is iets om blij mee te zijn. Want dat betekent, dat het koningschap van de Here Jezus, dat nu nog verborgen is, niet verborgen zal blijven. In Hem zal God naar ons toe komen en ingrijpen. Alles gaat maar niet zijn gangetje! Ook blijft niet alles bij het oude. Daarom kan Paulus ook aanmoedigen om als christen te leven. Juist vanwege het feit dat God komt om te oordelen. Heel goed komt dat uit in het tweede deel van Rom. 12. Na een schets van een christelijke leefstijl eindigt de apostel als volgt:"Vergeldt niemand kwaad met kwaad, hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven "Mij komt de wrake toe, Ik zal het vergelden", spreekt de Here. (Rom. 12: 19)".God zal oordelen, Hij komt verhaal halen. Dat hoeven wij mensen niet te doen. Jezus kon het oordeel uit handen geven. Hij heeft anderen niet betaald gezet wat ze Hem aangedaan hebben. Als Hij werd gescholden, schold Hij niet terug. Als Hij leed dreigde Hij niet, maar gaf het over aan Hem die rechtvaardig oordeelt... Dat kunt u nalezen in de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 2, vanaf vers 23. God komt in Jezus. Het gericht is een zaak van God, of beter nog van Jezus. Hij die zelf aan het oordeel van God ten onder ging zal recht spreken (Joh. 5:22, 27, 30). We hebben nog iets om naar uit zien.Om te oordelen. Het oordeel roept bij veel mensen negatieve gevoelens op. En dat is jammer. Want Jezus´ oordeel is iets waarmee je ook blij kunt zijn. Zijn oordeel betekent, dat aan iedereen recht wordt gedaan. Jezus komt om recht te zetten, wat hier op aarde scheef gegroeid is. Hij doet recht aan wie hier onrecht heeft geleden. Hij vult aan, wat ons hier ontbroken heeft. Waar we hier soms ons recht niet kunnen halen, daar zal Jezus het ons geven. Onze wereld, zo ervaren we, is niet (altijd) rechtvaardig. Op de nieuwe aarde zal het recht als water golven. Daarin zit voor alles en iedereen, die zich tegen God en zijn rijk verzet, ook iets van een afrekening. De vijanden van God zullen eraan moeten geloven. Alles zal zich aan Hem moeten onderwerpen. Het lot van de draak, het beest en de valse profeet is bezegeld. Voor hen is de poel van vuur. Die poel wordt hier de tweede dood genoemd. De eerste dood, ons sterven, is niet het einde. De tweede dood is dat wel. Ook de dood en het dodenrijk zelf moeten er aan geloven. Die twee delen in de tweede dood en gaan definitief ten onder. Zo wordt met de vijanden van God, mens en wereld, definitief afgerekend. Zie Openbaring 20: 14.En alle andere mensen en machten, zeg maar "de vrienden van God", wat gebeurt er met hen in het oordeel? Bij hun oordeel wordt gekeken naar de werken. Daarmee wordt benadrukt dat ze niet voor spek en bonen mee doen. Mensen worden ter verantwoording geroepen. Het oordeel laat zo zien dat God ons leven serieus neemt. We zijn geen marionetten, geen speelbal van het lot. God komt verhaal halen, Hij vraagt om antwoord. Zo wil het oordeel ons bij de les, wakker houden. (Joh. 5:29). Het oordeel wil ons wakker houden, niet bang maken. Dat laat ook de dubbele boekhouding van God zien. Onze werken zijn van belang, de boeken spreken er van. Die boeken worden op de dag van het oordeel ook geopend. Maar wat uiteindelijk telt is het boek des levens. Als onze naam daarin staat betekent oordeel: leven! Soms mag je blij zijn met een dubbele boekhouding. Joh. 5:24 en Openb. 20: 15. En dan mogen we zeggen:Zalig de doden die in de Here sterven... dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na.Het is God om mensen begonnen en niet om hun prestaties.De levenden en de doden. Tenslotte moeten we nog letten op het woordje "doden". Zij zijn en worden door Jezus niet vergeten. Zij zullen horen naar zijn stem. Joh. 5: 25 e.v. Alle doden, groten en kleinen, moeten verschijnen voor de troon van God. De zee geeft zijn doden terug en de dood en het dodenrijk doen hetzelfde. Alle machten ook de zee en het dodenrijk moeten hen loslaten. En al deze doden ziet Johannes in zijn visioen staande (opgestaan). God laat niet varen het werk dat hij eenmaal begon. Niemand wordt vergeten in het laatste oordeel. Jezus komt om te oordelen de levenden en de doden. Eindelijk gerechtigheid. Zijn naam zij geprezen.

Amen

N.B. Indien U een preek anders dan voor uzelf wilt gebruiken, stelt ds. de Jong een e-mailbericht aan hem op prijs. Wil hem ook vermelden als bron van de preek.